Агенция по заетостта

Регионална служба по заетостта Пловдив

Основни дейности на дирекция "Регионална служба по заетостта":
координира, подпомага и обобщава дейността на дирекциите "Бюро по труда"
участва в разработването и изпълнението на областните стратегии за регионално развитие, както и в разработването и изпълнението на регионален план за действие по заетостта
участва в координирането, изпълнението и контрола на програми и проекти в областта на заетостта, финансирани от международни източници
взаимодейства с общините и ги подпомага при разработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие в частта им по заетостта
планира финансовите и материалните ресурси на дирекция "Регионална служба по заетостта" и на дирекциите "Бюро по труда" от региона
анализира, изследва и прогнозира състоянието и развитието на регионалния пазар на труда
наблюдава и организира разработването на оценка на ефекта от прилагането на мерките и програмите за активна политика в региона
организира, координира и контролира регулярния обмен на информация между дирекциите "Бюро по труда" и териториалните поделения на Националния осигурителен институт, службите за социално подпомагане и др.
поддържа информационна база данни за регионалния пазар на труда
организира събирането, обработката и обмена на оперативна и периодична статистическа информация от дирекциите "Бюро по труда" в региона